Privacy Policy

Videonovērošana SIA “KRONUS” teritorijā 

Personas datu apstrādi veic SIA “KRONUS”, reģ. Nr. 40003479924, Dauguļu iela 19, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, tālrunis: +371 67515952, e-pasts: info@kronus.eu (turpmāk – SIA KRONUS), nodrošinot videonovērošanu rūpnīcas teritorijā, gan iekštelpās, gan ārā (turpmāk – SIA KRONUS teritorija).

Personas datu pārzinis: videonovērošanas rezultātā iegūtajiem personas datiem pārzinis ir SIA “KRONUS”, reģ. Nr. 40003479924, Dauguļu iela 19, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130.

Personas datu apstrādes mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: videonovērošanas rezultātā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi SIA “KRONUS” teritorijai, nodrošinātu SIA “KRONUS” infrastruktūras, darbinieku un klientu drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu SIA “KRONUS”, tās darbiniekiem un klientu piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus SIA “KRONUS” darbinieku un klientu drošībai.

Personas datu veidi: personas attēls (izskats, uzvedība). Personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta). Personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Personas datu saņēmēji: videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas atbilstoši personas datu apstrādes mērķim. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiek nodoti apsardzes uzņēmumam, kas apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem. Apsardzes uzņēmumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

Datu iegūšanas un apstrādes veids:  elektroniski, t.sk. izmantojot videonovērošanas kameras.

Personas datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 15 dienas no tā izveidošanas dienas, izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, saistībā ar kuriem videonovērošanas ierakstus par noteiktu laika periodu nepieciešams papildus apstrādāt.

Datu subjekta tiesības: pieprasīt apstiprinājumu no SIA “KRONUS”, vai tā apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam, iesniegt rakstveida iesniegumu SIA “KRONUS”, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot Jūsu personas datus un to dzēšanas iespējas ir ierobežotas.

Jums ir tiesība iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu Jūsu personas datu apstrādi.

Ja Jums ir nepieciešama papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar videonovērošanu SIA KRONUS teritorijā, lūdzam izmantot zemāk norādīto kontaktinformāciju saziņai ar Pārzini.

Kontaktinformācija: SIA “KRONUS”, reģ. Nr. 40003479924, Dauguļu iela 19, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, tālrunis: +371 67515952, e-pasts: info@kronus.eu.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@kronus.eu, ar norādi Datu aizsardzības speciālistam.

 

Contactpersoon

Klantenservice
Advies nodig of overweegt u klant te worden ?
Alles lijkt onmogelijk als u het niet wenst, maar wordt realiteit zodra u ernaar verlangt!
Kronus contactpersoon

Read in our blog

Reduce, Reuse, Recycle - Packaging Solutions for a Greening up Your Business
Read the article
Packaging Solutions for a Greening up Your Business