Privacy Policy

Videonovērošana SIA “KRONUS” teritorijā 

Personas datu apstrādi veic SIA “KRONUS”, reģ. Nr. 40003479924, Dauguļu iela 19, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, tālrunis: +371 67515952, e-pasts: info@kronus.eu (turpmāk – SIA KRONUS), nodrošinot videonovērošanu rūpnīcas teritorijā, gan iekštelpās, gan ārā (turpmāk – SIA KRONUS teritorija).

Personas datu pārzinis: videonovērošanas rezultātā iegūtajiem personas datiem pārzinis ir SIA “KRONUS”, reģ. Nr. 40003479924, Dauguļu iela 19, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130.

Personas datu apstrādes mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: videonovērošanas rezultātā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi SIA “KRONUS” teritorijai, nodrošinātu SIA “KRONUS” infrastruktūras, darbinieku un klientu drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu SIA “KRONUS”, tās darbiniekiem un klientu piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus SIA “KRONUS” darbinieku un klientu drošībai.

Personas datu veidi: personas attēls (izskats, uzvedība). Personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta). Personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Personas datu saņēmēji: videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas atbilstoši personas datu apstrādes mērķim. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiek nodoti apsardzes uzņēmumam, kas apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem. Apsardzes uzņēmumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

Datu iegūšanas un apstrādes veids:  elektroniski, t.sk. izmantojot videonovērošanas kameras.

Personas datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 15 dienas no tā izveidošanas dienas, izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, saistībā ar kuriem videonovērošanas ierakstus par noteiktu laika periodu nepieciešams papildus apstrādāt.

Datu subjekta tiesības: pieprasīt apstiprinājumu no SIA “KRONUS”, vai tā apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam, iesniegt rakstveida iesniegumu SIA “KRONUS”, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot Jūsu personas datus un to dzēšanas iespējas ir ierobežotas.

Jums ir tiesība iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu Jūsu personas datu apstrādi.

Ja Jums ir nepieciešama papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar videonovērošanu SIA KRONUS teritorijā, lūdzam izmantot zemāk norādīto kontaktinformāciju saziņai ar Pārzini.

Kontaktinformācija: SIA “KRONUS”, reģ. Nr. 40003479924, Dauguļu iela 19, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, tālrunis: +371 67515952, e-pasts: info@kronus.eu.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@kronus.eu, ar norādi Datu aizsardzības speciālistam.

 

SIA Kronus privātuma politika

SIA “KRONUS” ciena Jūsu privātumu, nodrošina likumīgu datu apstrādi, kā arī apņemas sargāt Jūsu privātumu atbilstoši šai privātuma politikai. Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums, datu subjektam - fiziskajai personai - informāciju par to, kādus datus SIA “KRONUS” apstrādā, kādi ir personas datu apstrādes nolūki, tiesiskais pamats,  personas datu saņēmēju kategorijas, datu glabāšanas ilgums un drošība, kā arī datu subjekta tiesības. 

Personas datu pārzinis: SIA “KRONUS”, reģ. Nr. 40003479924, Dauguļu iela 19, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, tālrunis: +371 67515952, e-pasts: info@kronus.eu (turpmāk – SIA KRONUS). 

Privātuma politikas darbības sfēra: Šo Privātuma politiku SIA “KRONUS” piemēro, veicot personas datu apstrādi. SIA “KRONUS” nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)  prasības. SIA KRONUS apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti. 

Personas datu kategorijas apstrādes nolūki un tiesiskais pamats: SIA KRONUS var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

 

Personāla atlase

Personas datu kategorijas 
Informācija, kas redzama CV un pieteikuma vēstulē, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas kods, dzimums, kontaktinformācija, fotogrāfija un cita Jūs identificējoša informācija, kā arī informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvuši sazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināti uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

Apstrādes tiesiskais pamats
Jūsu piekrišana: piesakoties uz vakanci, Jūs piekrītat, ka SIA “KRONUS” apstrādā Jūsu CV un pieteikuma vēstulē norādītos datus. Saņemot Jūsu pieteikumu SIA “KRONUS” rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

 

Kad Jūs piesakāties uz izsludināto vakanci, Jūs sniedzat savus personas datus. SIA “KRONUS” apstrādā Jūsu datus personāla atlases administrēšanas nolūkā, piemēram, lai atsauktos uz Jūsu pieteikumu un ar Jums sazinātos (uzaicinātu uz intervijām). SIA “KRONUS” apstrādā Jūsu datus arī tādēļ, lai izvērtētu Jūsu kompetenci un atbilstību konkrētajam amatam. Interviju laikā SIA “KRONUS” var lūgt aizpildīt kādus testus, lai pārbaudītu Jūsu atbilstību izsludinātajai vakancei. 

SIA “KRONUS” izmantos Jūsu e-pastu, lai sazinātos ar Jums atlases procesā (piemēram, par Jūsu CV un pieteikuma vēstules saņemšanu, par atteikumu u.tml.), kā arī telefona numuru, lai uzaicinātu Jūs uz interviju. 
Ja Jūs izvēlēsieties pieteikties izsludinātajai vakancei sociālo tīklu kontos (Facebook, LinkedIn), tad SIA “KRONUS”  apstrādās Jūsu datus pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Informācija Jūsu sociālo tīklu kontos tiks pārskatīta tikai tad, ja tas būs nepieciešams attiecībā uz konkrēto amatu, kā arī tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams tā amata pienākumu pildīšanai, kura izsludinātai vakancei būsiet pieteikušies. 

Pieteikšanās izsludinātajai vakancei ir brīvprātīga, un Jūs izvēlaties, kādus datus gribat sniegt un kādā apmērā. Atsevišķos gadījumos atkarībā no vakances, SIA “KRONUS” var lūgt papildus informāciju, kas nepieciešama Jūsu kandidatūras izvērtēšanai, piemēram, par Jūsu vadītāja apliecību, vēlamo darba grafiku u.tml. Jūs esat atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu. Gadījumā, ja Jūs būsiet sniedzis informāciju, kas nav nepieciešama personāla atlases procesā, šī informācija netiks ņemta vērā. 

Lūdzam ņem vērā, ka mēs izmantosim Jūsu pieteikuma datus tikai atlases procesā uz vakanci, kam Jūs esat pieteikušies. Ja SIA “KRONUS” plānos apstrādāt Jūsu personas datus citā nolūkā nekā tas, ar kādu dati sākotnēji savākti, SIA “KRONUS” pirms apstrādes uzsākšanas informēs Jūs un nepieciešamības gadījumā lūgs Jūsu piekrišanu. Piemēram, ja Jūsu personas datus apstrādā atlases procesā konkrētam amatam, gadījumos, kad SIA “KRONUS” uzskatīs, ka Jūs būtu piemērots citam amatam uzņēmumā, SIA “KRONUS” var lūgt Jūsu piekrišanu nākotnē apstrādāt Jūsu personas datus saistībā ar citu amatu. 
Ja Jūs būsiet norādījis atsauksmes sniedzēju, SIA “KRONUS” apstrādās arī atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt rekomendācijas.

Personāla atlases procesā Jūs nevarat piedalīties, ja izvēlēsieties nesniegt savus personas datus. Uz izsludināto vakanci Jūs varat pieteikties tikai tad, ja Jūs esat sasnieguši 18 gadu vecumu. 
Jūsu personas dati tiek uzglabāti papīra un digitālajā formā. Dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā līdz izsludinātās vakances konkursa beigām.

Gadījumā, ja Jūs būsiet piekrituši nākotnē piedalīties atlases procesā uz citu vakanci, SIA “KRONUS” uzglabās Jūsu personas datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no brīža, kad šī piekrišana saņemta.
SIA “KRONUS” darbinieki apstrādās Jūsu personas datus atbilstoši viņu darba pienākumos norādītajam personas datu apstrādes apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par kādu atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota tiesībsargājošām vai uzraugošām iestādēm, kā arī tiesai.

 

Līgumi ar klientiem, klienta darbinieku/pārstāvju personas dati

Personas datu kategorijas
Vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešams) e-pasta adrese, tālruņa numurs, amats

Apstrādes tiesiskais pamats
Leģitīmās intereses slēgt un izpildīt līgumus ar klientiem un veidot jaunas sadarbības attiecības ar potenciāliem klientiem.

 

SIA “KRONUS” apstrādā Jūsu personas datus kā klienta darbinieka/pārstāvja datus, lai parakstītu līgumus, izpildītu tos un/vai sazinātos ar līgumu izpildi saistītajos jautājumos.

SIA “KRONUS” apstrādā Jūsu personas datus kā potenciālā klienta darbinieka/pārstāvja datus, lai veidotu jaunas klienta attiecības.

SIA “KRONUS” iegūst Jūsu personas datus no Jums vai no SIA “KRONUS” klienta vai potenciālā klienta.

Jūsu personas datus kā klienta darbinieka/pārstāvja datus uzglabā 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanai vai izpildei.

Jūsu personas datus (kā potenciālā klienta darbinieka/pārstāvja datus) uzglabā līdz konkursa/atlases beigām.

SIA “KRONUS” var nodot Jūsu personas datus auditoriem, valsts institūcijām (pamatā Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām, izņemot, ja to paredz pušu noslēgtais līgums vai nepārprotama piekrišana.

 

Sadarbības partneru vai potenciālo sadarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati

Personas datu kategorijas
Vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešams) e-pasta adrese, tālruņa numurs, amats

Apstrādes tiesiskais pamats
Leģitīmās intereses slēgt un izpildīt līgumus ar sadarbības partneriem un veidot jaunas sadarbības attiecības ar potenciāliem sadarbības partneriem.

 

SIA “KRONUS” apstrādā Jūsu personas datus kā sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai parakstītu līgumus, izpildītu tos un/vai sazinātos ar līgumu izpildi saistītajos jautājumos.

SIA “KRONUS” apstrādā Jūsu personas datus kā potenciālā sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai veidotu jaunas sadarbības attiecības.

SIA “KRONUS” iegūst Jūsu personas datus no Jums vai no SIA “KRONUS” sadarbības partnera vai potenciālā sadarbības partnera.

Jūsu personas datus kā sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus uzglabā 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanai vai izpildei.

Jūsu personas datus (kā potenciālā sadarbības partnera/pārstāvja datus) uzglabā līdz konkursa/atlases beigām.

SIA “KRONUS” var nodot Jūsu personas datus auditoriem, valsts institūcijām (pamatā Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.
Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām, izņemot, ja to paredz pušu noslēgtais līgums vai nepārprotama piekrišana.

 

Videonovērošana

Personas datu kategorijas
Attēls un citi personas dati, kas atrodas videonovērošanas kameru redzamības laukā.

Apstrādes tiesiskais pamats
Leģitīmās intereses kā noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību

 

SIA “KRONUS” apstrādā Jūsu personas datus nolūkā nodrošināt SIA “KRONUS” īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, kā arī, lai novērstu un atklātu pretlikumīgas darbības.

Videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi SIA “KRONUS” teritorijai, nodrošinātu SIA “KRONUS” infrastruktūras, darbinieku un klientu drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu SIA “KRONUS”, tās darbiniekiem un klientu piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus SIA “KRONUS” darbinieku un klientu drošībai.

Videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 15 dienas no tā izveidošanas dienas, izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, saistībā ar kuriem videonovērošanas ierakstus par noteiktu laika periodu nepieciešams papildus apstrādāt.

Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas atbilstoši personas datu apstrādes mērķim. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiek nodoti apsardzes uzņēmumam, kas apstrādā personas datus tikai saskaņā ar SIA Kronus norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem. Apsardzes uzņēmumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

Personas datu saņēmēju kategorijas
Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl SIA “KRONUS” ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai ar Jums noslēgto līgumu:

  • Valsts institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;
  • Organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;
  • Atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām, izņemot, ja to paredz pušu noslēgtais līgums vai nepārprotama piekrišana.

Personas datu glabāšanas ilgums
Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, SIA “KRONUS” interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības. 

Datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības saņemt no SIA “KRONUS” apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī  jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu Jūsu personas datu apstrādi. 

Informācijas drošība
SIA “KRONUS” īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

Izmaiņas Privātuma politikā
SIA “KRONUS” patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.kronus.lv, aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai
Nododot SIA “KRONUS” savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. 

Kontaktinformācija
Ja Jums ir nepieciešama papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam izmantot zemāk norādīto kontaktinformāciju saziņai ar Pārzini. 

SIA “KRONUS”, reģ. Nr. 40003479924, Dauguļu iela 19, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, tālrunis: +371 67515952, e-pasts: info@kronus.eu.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@kronus.eu, ar norādi Datu aizsardzības speciālistam.

 

Pessoa de contacto

Serviço ao cliente
Necessita de uma consulta ou deseja tornar-se cliente?
Tudo é impossível se você não o quiser e torna-se possível assim que o desejar!
Pessoa de contacto da Kronus

Read in our blog

Optimise your warehouse with collapsable packaging
Read the article
Optimise your warehouse with collapsable packaging