Manufacturer of wooden packaging since 1995

1. Pārdevējs garantē, ka preces atbilst saņemtajām un ar Pircēju saskaņotajām specifikācijām.

 

2. Pircējs veic vispārēju preču pārbaudi uzreiz pēc saņemšanas. Kad saņēmējs (pircējs) saņem kravu izkraušanas vietā, saņēmējam jāveic vizuālu produktu novērtēšanu pirms kravas izkraušanas:

 

2.1. ja šai pārbaudē tiek konstatēti produkta ārējie bojājumi, kuri iespējams radušies pārvadāšanas laikā, tad saņēmējam jāveic atzīmes CMR un, vai kravas pavaddokumentos, un jāveic foto fiksāciju bojātajam produktam uzreiz pēc to atklāšanas (vislabāk, ja fotoattēli ir no izkraušanas procesa, automašīnas);

 

2.2. pēc izkraušanas saņēmējam jāveic detalizētāku produktu novērtēšanu un jāveic detalizētu foto fiksāciju.

 

Ja šādas neatbilstības tiek atklātas un tās nevar konstatēt, veicot pienācīgu pārbaudi pēc kravas automašīnas izkraušanas, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par neatbilstībām. Pārdevējs patur tiesības noraidīt neatbilstības, ja Pārdevējs nav atbildīgs par neatbilstību. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Pārdevējam jāpiedāvā Pircējam labākais iespējamais risinājums, ņemot vērā abu pušu intereses.

 

Informācija par REDZAMIEM DEFEKTIEM jāsniedz divu darbdienu laikā no piegādes dienas. Informācija par SLĒPTIEM DEFEKTIEM jāsniedz divu darbdienu laikā no to atklāšanas brīža.

  • Redzami defekti ir tādi, kurus var atklāt pēc pienācīgas pārbaudes uzreiz pēc preču piegādes.
  • Slēptie defekti ir defekti, kurus nevarēja konstatēt, veicot rūpīgu pārbaudi pēc piegādes, un kurus atklāj tikai tad, kad izstrādājumi tiek izmantoti.

Pēc 3 mēnešiem Pārdevējam ir tiesības atteikt pretenziju bez papildu paskaidrojuma.

 

3. Konstatējot Neatbilstību, Pircējam nekavējoties rakstveidā jāinformē Pārdevēja norādītā kontaktpersona un jāsniedz šāda informācija:

  • pasūtījuma apstiprinājuma numurs;
  • piegādāto preču kopējais daudzums un bojāto preču daudzums;
  • piegādes datums;
  • neatbilstības apraksts;
  • vismaz divi katra defekta fotoattēli: viens tuvplāns, kurā redzams defekts, un viens visa iepakojuma fotoattēls, kurā redzams ražotāja IPPC zīmogs un datums.

 

4. Pircējam jānodrošina, ka koka izstrādājumi tiek uzglabāti saskaņā ar labāko kokmateriālu apstrādes praksi. Svaigus (nežāvētus) kokmateriālus nedrīkst uzglabāt telpās bez pienācīgas gaisa ventilācijas. Visa kokmateriāli jāuzglabā zem jumta, lai pasargātu tos no lietus un citiem mitruma avotiem.

 

5. Koka iepakojuma izstrādājumi jāuzglabā telpās ar atbilstošu ventilāciju vai ārā zem jumta. Kaltē žāvēti koka iepakojuma izstrādājumi var tikt uzglabāti ārā, izmantojot Kronus nodrošinātos ūdensnecaurlaidīgos aizsarglīdzekļus (brezentu, polietilēna plēvi, utt.). Mitrums glabāšanas zonās nedrīkst pārsniegt 75%. Klimatiskie apstākļi tieši ietekmē koka iepakojuma kvalitāti tā turpmākai izmantošanai.

 

6. Pārdevējs neiesaka uzglabāt izstrādājumus āra iepakojumā ilgāk par mēnesi. Pārdevējs pieņem pretenzijas par mitruma un pelējuma radītiem bojājumiem, ja ir nodrošināta pareiza piegādāto produktu uzglabāšana, kā aprakstīts 4. punktā:

a. kaltē žāvētiem izstrādājumiem – 1 (viena) mēneša laikā pēc piegādes;

b. kaltē nežāvētiem izstrādājumiem – 1 (vienas) nedēļas laikā pēc piegādes.

 

7. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt informāciju par piegādāto produktu uzglabāšanas apstākļiem, pievienojot objektīvus pierādījumus (fotogrāfijas, mitruma mērījumu, temperatūras datus). Pircējam šāda informācija Pārdevējam jāsniedz divu darbdienu laikā.

 

8. Abas puses saprot, ka termiskā apstrāde saskaņā ar ISPM15 nav līdzvērtīga žāvēšanai kaltē, un termiski apstrādātu izstrādājumu mitruma saturs var pārsniegt 30%.