Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā KRONUS SIA (turpmāk – Kronus) apstrādā personas datus mājaslapā https://www.kronus.eu/ (turpmāk – Interneta vietne), izpildot Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – VDAR) prasības.

 

Pārzinis:

 

KRONUS SIA (reģ. nr. 40003479924, juridiskā adrese Dauguļu iela 19, Ulbroka, Ropažu nov., LV-2130).
Kontaktinformācija: e-pasta adrese: info@kronus.eu, tālrunis: +371-67515952.

 

Personas datu apstrādes mērķi un pamatojums

Personas datu apstrādes mērķis norāda uz sasniedzamo rezultātu. Apstrādes tiesiskais pamats norāda to, uz kāda no VDAR atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana.
Kronus iegūst un izmanto personas datus šādiem galvenajiem procesiem:

 

1.1. Kronus apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja nepieciešams), e-pasta adresi, tālruņa numuru, amatu kā klienta darbinieka/pārstāvja datus, lai parakstītu līgumus, izpildītu tos un/vai sazinātos ar līgumu izpildi saistītajos jautājumos. Apstrādes tiesiskais pamats ir leģitīmās intereses slēgt un izpildīt līgumus ar klientiem un veidot jaunas sadarbības attiecības ar potenciāliem klientiem (VDAR 6.panta 1.punkta “b” un “f” apakšpunkts);

1.2. Kronus apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja nepieciešams), e-pasta adresi, tālruņa numuru, amatu, kā sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai parakstītu līgumus, izpildītu tos un/vai sazinātos ar līgumu izpildi saistītajos jautājumos. Apstrādes tiesiskais pamats ir leģitīmās intereses slēgt un izpildīt līgumus ar sadarbības partneriem un veidot jaunas sadarbības attiecības ar potenciāliem sadarbības partneriem (VDAR 6.panta 1.punkta “b” un “f” apakšpunkts);

1.3. Aizpildot sadaļu “Nosūtīt pieprasījumu”, Kronus apstrādā Jūsu vārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un piegādes adresi, lai sagatavotu un nosūtītu piedāvājumu par Jūsu interesējošo preci. Apstrādes tiesiskais pamats ir pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas un līguma noslēgšana (VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts);

1.4. Izmantojat sadaļu “Sazinieties ar mums” vai sadaļu “Saņemt konsultāciju” Kronus apstrādā Jūsu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un uzņēmuma nosaukumu (ja juridisko personu pārstāv tās darbinieks) un iesniegtais ziņojums tiks izmantots jautājuma izskatīšanai un atbildes sniegšanai uz piekrišanas pamata, lai atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumu par mūsu pakalpojumu piedāvājumiem un līguma izpildi (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

1.5. izsūtot Kronus jaunumus Jūsu e-pasta adrese tiks apstrādāta saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

1.6. Kronus var apstrādāt Jūsu personas datus VDAR prasību izpildei, ja esat iesnieguši jautājumu par savu datu apstrādi, vai vēlaties īstenot kādu no VDAR paredzētajām datu subjekta tiesībām. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, elektroniska iesnieguma gadījumā arī personas kods. Apstrādes tiesiskais pamats: juridiskā pienākuma izpilde un pārziņa tiesiskās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts un “f” apakšpunkts);

1.7.Ja Jūs piesakāties jaunumu saņemšanai, jūsu e-pasta adrese tiks izmantota, lai nosūtītu Kronus jaunumus un citu noderīgu informāciju par Kronus. Apstrādes tiesiskais pamats: piekrišana, lai saņemtu jaunumus e-pastā (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

1.8. Kronus teritorijā tiek veikta videonovērošana, kur tiek apstrādāts Jūsu personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas), lai kontrolētu piekļuvi, nodrošinātu infrastruktūras, darbinieku un klientu drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu Kronus, tās darbiniekiem un klientu piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus Kronus darbinieku un klientu drošībai. Videonovērošanas apstrādes tiesiskais pamats ir leģitīmās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts);

1.9. Piesakoties uz vakanci, Kronus apstrādā Jūsu CV un pieteikuma vēstulē norādītos datus, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas kods, dzimums, kontaktinformācija, fotogrāfija un cita Jūs identificējoša informācija, kā arī informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvuši sazināties ar attiecīgajām personām. Kronus apstrādā Jūsu datus personāla atlases administrēšanas nolūkā, piemēram, lai atsauktos uz Jūsu pieteikumu un ar Jums sazinātos (uzaicinātu uz intervijām). Ja Jūs būsiet norādījis atsauksmes sniedzēju, Kronus apstrādās arī atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt rekomendācijas. Kronus apstrādā Jūsu datus arī tādēļ, lai izvērtētu Jūsu kompetenci un atbilstību konkrētajam amatam. Interviju laikā Kronus var lūgt aizpildīt kādus testus, lai pārbaudītu Jūsu atbilstību izsludinātajai vakancei. Apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).
Saņemot Jūsu pieteikumu Kronus rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Ja Jūs izvēlēsieties pieteikties izsludinātajai vakancei sociālo tīklu kontos (Facebook, LinkedIn), tad Kronus apstrādās Jūsu datus pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Informācija Jūsu sociālo tīklu kontos tiks pārskatīta tikai tad, ja tas būs nepieciešams attiecībā uz konkrēto amatu, kā arī tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams tā amata pienākumu pildīšanai, kura izsludinātai vakancei būsiet pieteikušies.

Lūdzu ņemiet vērā, ka mēs izmantosim Jūsu pieteikuma datus tikai atlases procesā uz vakanci, kam Jūs esat pieteikušies. Ja Kronus plānos apstrādāt Jūsu personas datus citā nolūkā nekā tas, ar kādu dati sākotnēji savākti, Kronus pirms apstrādes uzsākšanas informēs Jūs un nepieciešamības gadījumā lūgs Jūsu piekrišanu. Piemēram, ja Jūsu personas datus apstrādā atlases procesā konkrētam amatam, gadījumos, kad Kronus uzskatīs, ka Jūs būtu piemērots citam amatam uzņēmumā, Kronus var lūgt Jūsu piekrišanu nākotnē apstrādāt Jūsu personas datus saistībā ar citu amatu.

 

2. Personas datu saņēmēju kategorijas

 

2.1. Kronus nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. Atsevišķi personas dati var tikt nodoti citām personām tikai:

2.1.1. lai nodrošinātu tīmekļvietnes darbību un pakalpojuma funkcionēšanu (piemēram, interneta vietnes uzturēšanas un servera izmitināšanas pakalpojuma sniedzējiem);

2.1.2. personas datu apstrādātājiem, kas uztur Kronus uzņēmuma datus, kā ārpakalpojumu;

2.2. Kronus ir pienākums nodot datus valsts institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.3. Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas atbilstoši personas datu apstrādes mērķim. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiek nodoti apsardzes uzņēmumam, kas apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem. Apsardzes uzņēmumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

2.4. Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām, izņemot, ja to paredz pušu noslēgtais līgums vai nepārprotama piekrišana.

 

3. Personas datu glabāšanas termiņi

 

3.1. Personas dati tiek glabāti un izmantoti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr Kronus pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

3.1.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

3.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības, kā arī noteiktu laiku pēc līguma izpildes;

3.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

3.2. Videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 15 dienas no tā izveidošanas dienas, izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, saistībā ar kuriem videonovērošanas ierakstus par noteiktu laika periodu nepieciešams papildus apstrādāt.

3.3. Jūsu personas datus kā klienta darbinieka/pārstāvja un sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus uzglabā 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanai vai izpildei. Jūsu personas datus (kā potenciālā klienta darbinieka/pārstāvja datus) uzglabā līdz konkursa/atlases beigām.

3.4. Personāla atlases procesā sniegtie dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā līdz izsludinātās vakances konkursa beigām. Gadījumā, ja Jūs būsiet piekrituši nākotnē piedalīties atlases procesā uz citu vakanci, Kronus uzglabās Jūsu personas datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no brīža, kad šī piekrišana saņemta.

 

4. Jūsu tiesības, to īstenošana un ierobežojumi saistībā ar personas datu apstrādi

 

Informējam Jūs par tiesībām, kuras tiek Kronus nodrošina Jums, kā datu subjektam. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka VDAR vai likumā var būt noteikti šo tiesību īstenošanas ierobežojumi un katrs tiesību īstenošanas iesniegums tiek izvērtēts individuāli.

4.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem
Kronus sniegs Jums apstiprinājumu, vai Kronus par Jums apstrādā personas datus un izsniegs apstrādājamo datu apkopojumu, kā papildu informāciju atbilstoši VDAR. Kronus ir tiesīga nesniegt personas datus vai neizpaust personas datu saņēmējus gadījumā, ja personas datu vai datu saņēmēju izpaušana ir aizliegta ar likumu.

4.2. Tiesības pieprasīt labot vai papildināt neprecīzus personas datus
Kronus aicina iesniegt izmaiņas, ja tās ir notikušas vārda, uzvārda, piegādes adreses, saziņas kontaktu vai citos personas datos, lai nodrošinātu pareizu personas datu apstrādi.

Kronus izskatīs nepareizu vai neprecīzu datu labošanas lūgumu un, ja tas ir pamatots, personas dati tiks laboti, sniedzot Jums attiecīgu paziņojumu par pieņemto lēmumu. Tiesības labot personas datus neattiecas uz arhīvā glabājamiem dokumentiem vai citos izņēmuma gadījumos.

4.3. Tiesības lūgt ierobežot (apturēt) personas datu apstrādi

Kronus automātiski ierobežos Jūsu personas datu apstrādi (izņemot glabāšanu), ja:
• Jūs iesniedzāt lūgumu labot neprecīzus personas datus;
• Jūs iebilstat pret personas datu apstrādes procesu.

Apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kamēr tiek izskatīts lūgums par personas datu labošanu vai attiecīgi lūgums par iebilšanu. Citos gadījumos Jums ir jālūdz Kronus ierobežot personas datu apstrādi, norādot iemeslu.

4.4. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret konkrētu personas datu apstrādes procesu, gadījumos, kad Kronus veic apstrādi Kronus interesēs vai uz leģitīmas intereses pamata. Kronus izskatot lūgumu ir tiesīga vai nu izpildīt lūgumu pilnībā vai daļēji. Gadījumā, ja Kronus, konstatēs, ka tai ir pārliecinoša tiesiska interese apstrādāt Jūsu personas datus, lūgums netiks izpildīts.

4.5. Tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu

Kronus izskatīs, vai pastāv VDAR noteiktais pamats dzēst personas datus un informēs par pieņemto lēmumu. Tiesības uz datu dzēšanu nepastāv, ja dati ir jāglabā saskaņā ar likuma prasībām.

4.6. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata, to var atsaukt. Kronus pārtrauks apstrādi mērķim, kuram dota piekrišana, izņemot gadījumus, kad personas dati tiks saglabāti Kronus leģitīmo interešu aizsardzībai.
Piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, Kronus leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai personas datu apstrādei.

4.7. Nosūtot jebkuru savu tiesību pieprasījumu, Jūs iesniedzat Kronus savus personas datus. Šajā gadījumā personas datu apstrādes mērķis ir pieņemt lēmumu un sniegt Jums atbildi par šo pieprasījumu. Jūsu, kā datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumā norādītie personas dati un pats pieprasījums tiks saglabāts piecus gadus no Kronus atbildes sniegšanas datuma, lai saglabātu pierādījumus par datu subjekta tiesību īstenošanu.

4.8. Jūs varat realizēt minētās datu subjekta tiesības, iesniedzot iesniegumu, kādā no šādiem veidiem:

4.8.1. rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts uz Kronus adresi, kas norādīta šajā Privātuma politikā;

4.8.2. iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts Kronus un nosūtīts uz e-pasta adresi: info@kronus.eu. Lai Kronus nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

Katrs tiesības īstenošanas pieteikums tiks izskatīts pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk, kā viena mēneša laikā.

4.9. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie Kronus, rakstot uz e-pasta adresi: info@kronus.eu. Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Elijas ielā 17, Rīgā, Latvijā, LV-1050.

 

5. Izmaiņas privātuma politikā un konsultācijas

 

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas.

Mēs labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus, komentārus un pieprasījumus par privātuma nostādnēm, un tie jāadresē KRONUS SIA, reģ. nr. 40003479924, juridiskā adrese Dauguļu iela 19, Ulbroka, Ropažu nov., LV-2130 vai jānosūta uz e-pasta adresi: info@kronus.eu.

 

Privātuma politika pēdējo reizi tika mainīta 2023.gada 10.februārī.